Apodasmia similis

Common names: 

  • Oi Oi

1m tall
A wetland plant, enjoys wet soil. Tolerates flooding.

2017-04-09 Apodasmia similis
2016-09-20 Apodasmia similis at Pit Park, Palmerston North
2016-09-20 Apodasmia similis seeds collected from Pit Park, Palmerston North